Tuyển dụng

1 Giám đốc marketing
1 Quản lý kỹ thuật
1. Kế toán bán hàng
2. Nhân viên bán hàng